SWEDEN

Աստուծոյ տունը աղօթքի տուն է, իսկ իրենք վերածեր են անիկայ գողերու բույնի

Posted on May, 14, 2019

Շվեդիայի մեջ Գարեգին պոռնկացող պիղծ հերետիկոսի մաֆիան արգելում է Քրիստափոր […]

No Comments