SWEDEN

Աստուծոյ տունը աղօթքի տուն է, իսկ իրենք վերածեր են անիկայ գողերու բույնի

Posted on May, 14, 2019

Շվեդիայի մեջ Գարեգին պոռնկացող պիղծ հերետիկոսի մաֆիան արգելում է Քրիստափոր […]

No Comments

Fr. Yeghishe has failed in all his pastoral duties in Sweden

Posted on February, 14, 2019

Who are the leaders of “Garegin’s Witnesses” sect? This obscene […]

No Comments